Code

My GitHub (Data & Code collection): https://github.com/renxiaolong

  1. Vital nodes identification in complex networks
    Linyuan Lü, Duanbing Chen, Xiao-Long Ren, Qian-Ming Zhang, Yi-Cheng Zhang, Tao Zhou
    Physics Reports (2016) [html][PDF][Data]
  2. Avoiding congestion in recommender systems.
    Xiaolong Ren, Linyuan Lü, Runran Liu, Jianlin Zhang.
    New Journal of Physics (2014).[html][PDF][Code & Data]